suport

Broker de asigurari online Site oferit de Global Risk Services - Insurance Broker SRL (GRS). Toate drepturile rezervate.

Home / Petitii

Petitii

Procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea 
GLOBAL RISK SERVICES – INSURANCE BROKER S.R.L.

Având în vedere Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24 din 6 noiembrie 2014 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 12 noiembrie 2014, Administratorul GLOBAL RISK SERVICES – INSURANCE BROKER S.R.L. adoptă prezenta

Procedură de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea
GLOBAL RISK SERVICES – INSURANCE BROKER S.R.L.

cu următorul conținut:

Obiectul procedurii și definiții

Prezenta procedură are ca obiect reglementarea modului de soluţionare a petiţiilor privind activitatea GLOBAL RISK SERVICES – INSURANCE BROKER S.R.L., denumită în prezenta procedură Broker.

Prin petent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare.

Prin petiţie, în sensul prezentei proceduri, se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent, astfel cum este definit la alin. (2) sau împuterniciţii legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi în scopuri din afara obiectului lor de activitate, şi fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.

Primirea petițiilor în formă materială

Petițiile în formă materială adresate direct sau prin poștă Brokerului se înregistrează la sediul social al acestuia sau, după caz, la sediile secundare ale acestuia (puncte de lucru), după cum urmează:

a) la sediul social din mun. București, str. Polonă nr. 51, parter, ap. 1, sector 1;

b) la sediile secundare – punctele de lucru – din:

- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 10, bl. 14, sc. C, ap.1 , Brasov

Primirea petițiilor în formă electronică

Petițiile în formă electronică comunicate, prin poșta electronică,  Brokerului se trimit la adresa office@grs.com.ro.
Petițiile în formă electronică pot fi trimise, on-line, la Secțiunea Petiții de pe website-ul http://www.aici-asigurari.ro/.

Soluționarea petițiilor

Pentru soluţionarea legală a petiţiilor care îi sunt adresate, administratorul Brokerului dispune măsuri de cercetare, analiză detaliată şi rezolvare rapidă şi temeinică a tuturor aspectelor sesizate de petenţi, cu respectarea strictă a prevederilor legale/contractuale în vigoare.

Coordonatorul desemnat cu soluționarea petițiilor formulează propuneri de soluționare a petițiilor pe care le înaintează administratorului Brokerului.

Luând cunoștință de conținutul propunerilor de soluționare a petițiilor, administratorul Brokerului semnează soluțiile petițiilor.

Principiile soluționării petițiilor

Petițiile se soluționează în termenul prevăzut de lege.

Soluțiile petițiilor respectă principiul legalității.

Soluțiile petițiilor se comunică Autorității de Supraveghere/petenților în termenul prevăzut de lege.

Înregistrarea soluțiilor petițiilor și arhivarea documentelor

Soluțiile se înregistrează într-un registru al soluțiilor date petițiilor.

Petiția în formă materială și celelalte înscrisuri prezentate se arhivează la Broker, în conformitate cu Legea arhivelor naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicarea soluțiilor petițiilor

Soluțiile petițiilor se comunică petiționarilor cu scrisoare recomandată cu recipisă de primire sau, după caz, la adresa electronică indicată de petiționar.

Informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a petițiilor

Rezolvarea pe cale amiabilă a petițiilor prin conciliere directă

În vederea rezolvării pe cale amiabilă a petițiilor privind activitatea GLOBAL RISK SERVICES – INSURANCE BROKER S.R.L. (denumit în continuare Broker), Brokerul propune petiționarului o conciliere directă a problemelor care formează obiectul nemulțumirilor exprimate de petiționar.

În acest sens, Brokerul adresează o invitație petiționarului, prin scrisoare recomandată cu recipisă de primire, pentru o ședință de conciliere la sediul social al Brokerului sau, după caz, la unul dintre punctele sale de lucru.

În cazul în care este confirmată prezența petiționarului la concilierea directă, ședința de conciliere are loc în ziua și la orele convenite, în prezența petiționarului și a reprezentantului/delegatului Brokerului.

Ședința de conciliere directă se desfășoară cu respectarea principiului bunei credințe, în scopul soluționării amiabile a nemulțumirii exprimate în petiție.
Cu acordul părților, ședința de conciliere directă poate fi înregistrată audio și/sau video.

Soluția convenită cu ocazia ședinței de conciliere directă poate fi:
- rezolvarea petiției;
- constatarea imposibilității rezolvării petiției.

În cazul în care complexitatea petiției o impune, pot avea loc mai multe ședințe de conciliere directă.

Obiectul petiției, opiniile și propunerile petiționarului și Brokerului și soluția convenită cu ocazia ședinței de conciliere directă se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, semnat de petiționar și de reprezentantul/delegatul Brokerului sau, în cazul refuzului de a semna al petiționarului, numai de Broker.

Procesul-verbal al ședinței de conciliere directă se întocmește în două exemplare, unul care urmează a fi comunicat petiționarului, iar cel de-al doilea Brokerului.

Exemplarul de proces-verbal ale ședinței de conciliere directă al Brokerului se arhivează într-o mapă specială.

Cu acordul petiționarului și al Brokerului, concilierea directă poate avea loc și prin corespondență materială și electronică.

În acest caz, Brokerulva întocmi, singur, un proces-verbal al concilierii directe realizată prin corespondență materială și electronică, arătând obiectul, opiniile și propunerile petiționarului și Brokerului și soluția convenită în urma corespondenței.

Acest proces-verbal se aduce la cunoștința petiționarului în aceeași formă de corespondență cu cea în care s-a desfășurat concilierea.
Procesul-verbal de conciliere directă prin corespondență, în format material, se arhivează în mapa specială.

Rezolvarea pe cale amiabilă a petițiilor prin mediere

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă a petițiilor prin conciliere directă nu este posibilă sau concilierea directă nu a rezolvat nemulțumirea petiționarului, în vederea rezolvării pe cale amiabilă a petițiilor privind activitatea GLOBAL RISK SERVICES – INSURANCE BROKER S.R.L. (denumit în continuare Broker), Brokerul propune petiționarului medierea problemelor care formează obiectul nemulțumirilor exprimate de petiționar, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi cu consimţământul petiționarului.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
În acest sens, Brokerul va formula petiționarului o invitație la mediere prin intermediul unui mediator autorizat potrivit Legii nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de mediere se desfășoară conform legii.

Înregistrează petiţia

.

Plateste online prin EuPlatesc.ro

Global Risk Services - Insurance Broker SRL (GRS). este autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa functioneze ca broker de asigurare in baza deciziei nr. 3930 / 08.10.2004. GRS este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 154662.