suport

Broker de asigurari online Site oferit de Global Risk Services - Insurance Broker SRL (GRS). Toate drepturile rezervate.

Home / Asigurari online: RCA, CMR, CARGO, CASCO, ROTR, RCCE

Termeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare a site-ului

 

 

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. GRS isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

 

Date generale

 

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor GRS va incepe dupa indeplinirea tuturor formalitatilor solicitate pentru incheierea contractelor de asigurare. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile necesare privind obiectul asigurat.

 

Securitatea datelor personale

 

GRS este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 15466.

 

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre GRS pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

 

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. GRS se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si GRS.

 

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

GRS se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa Bucuresti, Str Polona nr. 51, sector 1, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

 

GRS. certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a.      dreptul de a cere GRS. sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b.      dreptul de a cere GRS sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c.       dreptul de a cere GRS sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

d.      dreptul de a cere GRS sa inceteze expedierea de mesaje promotionale.
Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa office-at-grs.com.ro

e.      In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Gecad ePayment International SRL.

 

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane, GRS si Romcard garanteaza securitatea sistemelor informatice.

 

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele GRS. sau pe serverele Romcard.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM

 

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului www.grs.com.ro vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului www.grs.com.ro si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

 

Plata serviciilor
Plata serviciilor conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua online, cu cardul.

Plata se poate realiza prin card de credit/debit. Daca plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar sa completati un formular cu datele despre acesta. Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.
GRS accepta urmatoarele carti de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard, precum si cardurile emise in America de Nord/Canada. Folosind ca metoda de plata card-ul bancar de credit/debit comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

 

Copyright

 

Intregul cotinut al site-ului este proprietatea GRS si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile pentru proprietate intelecuala. Folosirea fara acordul GRS a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

 

Accesul la site

 

GRS garanteaza utilizatorului acces limitat pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde /revinde sau de a exloata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor GRS fara acordul in scris prealabil al acesteia.

 

Accesand si utilizand site-ul acceptati, fara limitari sau calificari, aceste conditii si acceptati ca acestea reprezinta contractul dintre parti. Prin efectuarea de Comenzi de Asigurari prin intermediul site-ului sunteti de acord cu toate prevederile si conditiile stipulate in Mandatul de reprezentare, acesta reprezentand contractul dintre GRS si client.

 

MANDAT

de  reprezentare in domeniul asigurarilor

 

I.PARTILE

 

Global Risk Services – Insurance Broker SRL (GRS), cu sediul în Bucuresti, Str Polona nr. 51, sector 1, telefon 021-410 05 65, inregistrata in Registrul Brokerilor de Asigurare cu numarul RBK - 235/06.10.2004, autorizata sa functioneze de CSA in baza deciziei nr. 3930/08.10.2004, Nr. Registrul Comertului: J40/13111/13.08.2004, CUI: 16678361, in calitate de MANDATAR

si

Utilizatorul / beneficiarul / asiguratul identificat conform formularelor de comanda de pe site, in calitate de MANDANT

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1        MANDANTUL investeste MANDATARUL cu autoritatea de a reprezenta interesele sale cu privire negocierea incheierii contractelor de asigurare sau reasigurare si acordarea asistentei pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1        Prezentul contract se incheie pe o perioada de un an.

3.2        In lipsa unei notificari exprese a oricareia dintre parti, in sensul renuntarii sale la acest contract, transmisa celeilalte parti cu respectarea unui termen prealabil de 30 de zile, mandatul acordat se va reinnoi automat, pentru o perioda de inca un an, calculate de la data expirarii duratei sale.

 

IV.SUBSTITUIREA MANDANTULUI

4.1        Mandantul nu-si poate substitui o terta persoana in vederea indeplinirii obligatiilor asumate, decat cu acordul scris prealabil din partea mandatarului.

 

V. CONTINUTUL CONTRACTULUI

5.1.1     MANDANTUL are dreptul sa pretinda executarea intocmai a mandatului.

Pentru realizarea obiectului prezentului contract, MANDANTUL:

5.1.2     - va transmite MANDATARULUI, la cererea acestuia, toate informatiile necesare incheierii politelor de asigurare convenite

5.1.3     - are obligatia de a informa MANDATARUL in timp util asupra tuturor modificarilor relevante din punct de vedere al riscurilor sale, intervenite in activitatea sa si in situatia sa patrimoniala.

5.1.4     - se obliga ca, in raport cu modul de derulare a prezentului contract de mandat, sa puna la dispozitia MANDATARULUI orice mijloc pentru  indeplinirea acestuia.

 

Drepturile si obligatiile mandatarului

5.2.1     MANDATARUL are dreptul de a reprezenta , in limitele stabilite de prezentul mandate , interesele MANDANTULUI in relatiile sale cu tertii din domeniul asigurarilor.

5.2.2     Mandatarul are obligatia de a-si indeplini mandatul cu buna credinta si cu diligent unui bun propietar.

In executarea mandatului sau, MANDATARUL:

5.2.3     - analizeaza riscurile din activitatea desfasurata si ofera solutii pt transferul acestor asau prin alte metode asimilate de lege

5.2.4     - obtine oferte de asigurare pe care le prezinta MANDANTULUI

5.2.5     - administreaza in interesul MANDANTULUI contractele intermediate de acesta;

5.2.6     - depune toate diligentele si acorda asistenta necesara pt constatarea, evaluarea si obtinerea despagubirilor datorate in caz de daune.

5.2.7     MANDATARUL se obliga sa-l informeze in scris periodic, ori de cat ori este cazul, pe reprezentantul MANDANTULUI, despre executarea acestui contract si despre orice situatie care ar putea intervene in legatura cu derularea contractului.

5.2.8     Mandatarul are obligatia, in masura in care isi substituie un tert in vederea executarii mandatului, sa raspunda pt faptele acestuia.

 

 

Clauza de confidentialitate

5.3.1     MANDATARUL este obligat sa respecte confidentialitatea deplina asupra tuturor informatiilor pe care le detine despre  MADANT, obtinute direct de la acesta, cat si in procesul de negociere si incheiere a contractelor de asigurare in numele si pe seama MANDANTULUI.

 

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

6.1        MANDATARUL se considera exonerat de raspunderea sa fata de MANDANT, in cazul in care prejudiciul s-a datorat informatiilor incomplete sau incorecte furnizate de acesta, sau in cazul in care MANDANTUL refuza solutiile propuse de MANDATAR.

6.2        De asemenea, MANDATARUL nu poate fi facut responsabil pentru riscurile care decurg din nerespectarea de catre MANDANT a obligatiilor legale si a celor care decurg in mod explicit din contracte, acorduri sau din alte angajamente fata de terti.

 

VII. FORTA MAJORA

7.1        Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

7.2        Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute aobligatiile asumate

 

VIII. SOLUTIONAREA LITIGILOR

8.1        Partile contractante se oblige sa execute cu buna credinta obligatiile asumate prin prezentul contract de mandate.

8.2        In cazul in care una din partile contractante nu executa obligatiile asumate prin acest contract, se va incerca solutionarea litigiului pe cale amiabila

8.3        Daca solutionarea pe cale amiabila a litigiului dintre parti, decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract nu este posibila, acesta va fi solutionat de catre instanta de judecata competent, la solutionarea partii contractante interesate.

 

 

 

MANDANT                                                                                MANDATAR

 

Utilizator                                    Global Risk Serivces – Insurance Broker SRL

 

 

 

.

Plateste online prin EuPlatesc.ro

Global Risk Services - Insurance Broker SRL (GRS). este autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa functioneze ca broker de asigurare in baza deciziei nr. 3930 / 08.10.2004. GRS este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 154662.